Odgovor Sr jan 11, 2017 09:19

Pravilnik

Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre NAJ BioTech USA Biceps

Pravilnik določa način izvajanja nagradne igre NAJ BioTech USA Biceps 2017, ki je namenjena promociji blagovnih znamk BioTech USA in Maxximum.
Nagradna igra poteka na spletnem mestu https://www.facebook.com/MAXXIMUM.SI v času od 10. 1. 2017 do vključno 28. 2. 2017.
Organizator nagradne igre je podjetje Maksimum, d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Pravica do sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije s stalnim ali z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Sodelovati ne morejo zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani ter samostojni podjetniki in pravne osebe. Sodelujoči z udeležbo potrjujejo, da se strinjajo s tem pravilnikom.

Potek nagradne igre in zmagovalci
Organizator z javnimi objavami pozove udeležence, naj na e-naslov uros.sobocan@maxximum.si pošljejo fotografijo svojega bicepsa: na fotografiji morajo biti vidni obraz sodelujočega, njegov biceps in embalaža vsaj enega izdelka podjetja BioTecha USA, drugi izdelki niso dovoljeni. Fotografije morajo biti jasne, primerno svetle, brez objektov, ki bi zakrivali telo ali kakorkoli popačili videz, brez računalniških obdelav. Nakup ni pogoj za sodelovanje, izdelek BioTecha si lahko izposodiš. Organizator najkasneje v enem dnevu med delavniki objavi poslano fotografijo v tej igri namenjenem foto albumu na facebook mestu https://www.facebook.com/MAXXIMUM.SI/photos/

Izbrane fotografije bodo nagrajene, in sicer:

1. nagrada za najlepše oblikovani biceps (odločitev komisije). Nagrada je: komplet izdelkov BioTech USA (1x Iso Whey Zero 2,27 kg, 1x BCAA Flash Zero, 1x One-A-Day in 3x Zero Bar) in fitnes trening z Gašperjem Gromom na dan in na lokaciji, dogovorjeni z zmagovalcem. Na ta dan se zmagovalcu podeli tudi paket izdelkov.

2. nagrada za najbolj domiselno fotografijo (odločitev komisije). Nagrada je: komplet izdelkov BioTech USA (1x Iso Whey Zero 2,27 kg, 1x BCAA Flash Zero, 1x One-A-Day in 3x Zero Bar) in fitnes trening s tekmovalko Valerijo Slapnik na dan in na lokaciji, dogovorjeni z zmagovalcem. Na ta dan se zmagovalcu podeli tudi paket izdelkov.

3. nagrada za največ pridobljenih všečkov na fotografiji v albumu na https://www.facebook.com/MAXXIMUM.SI/photos/ (glas ljudstva). Nagrada je: komplet izdelkov BioTech USA (1x Iso Whey Zero 2,27 kg, 1x BCAA Flash Zero, 1x One-A-Day in 3x Zero Bar).

V tekmovanje za nagrado se uvrstijo tisti sodelujoči, ki v času trajanja nagradne igre po pravilih pošljejo svojo fotografijo na e-naslov uros.sobocan@maxximum.si in hkrati izpolnjujejo vse pogoje iz tega pravilnika. Vsak lahko sodeluje z eno samo fotografijo. Upoštevana bo samo prva poslana, vse ostale pri ocenjevanju ne bodo upoštevane. Sodelujoči soglašajo, da bodo, če bodo izbrani, organizatorju posredovali svoje ime, priimek, naslov in telefonsko številko (tretja nagrada bo poslana prek podjetja GLS).

Za izvedbo celotne promocije in izbire nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Rezultati bodo objavljeni na facebook strani Maxximum Slovenija najkasneje do 15. 3. 2017, izbira nagrajencev pa bo v prostorih organizatorja. O izbiri se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju, navzočih osebah, poteku ocenjevanja in izbire nagrajencev, nagrajencih in uri končanega žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno. Sodelujoči bodo o izidu žrebanja obveščeni na facebook strani Maxximum Slovenija najkasneje v osmih dneh po žrebanju.

Prevzem nagrade
Organizator bo nagrade poslal prek podjetja GLS na naslov, ki ga morajo nagrajenci posredovati organizatorju v enem tednu od razglasitve izida žrebanja oziroma jih bo dostavil tako, kot določa ta pravilnik v poglavju »Potek nagradne igre in zmagovalci«. Vsak nagrajenec se zavezuje nagrado prevzeti, ko je ta dostavljena na njegov naslov. Če nagrajenec nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli nadomestila, organizator pa je v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni možno prenesti na drugo osebo.

Odgovornost in reklamacije
Na vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z glasovanjem in niso urejena s tem pravilnikom, odgovarja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. Organizator se obvezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke sodelujočih in jih bo uporabljal izključno za namene, določene v teh navodilih ter jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsem sodelujočim sta zagotovljeni podpora in pomoč na e-naslovu info@maxximum.si.

Končne določbe
Organizator lahko spreminja pravilnik in se hkrati zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi. Pravilnik je javnosti na voljo med zapiski na facebook strani Maxximum Slovenija.